Bijbelteksten over Gebed

De basis voor gebed is Gods Woord en beloften.

OUDE TESTAMENT

Genesis 18:23-33: Abrahams voorbede voor Sodom

Genesis 20:17: Abrahams gebed om genezing voor Abimeleks vrouw en slavinnen.

Genesis 24:12-15: Gebed om hele specifieke leiding in het vinden van een vrouw voor Izaäk.

Genesis 24:48-49: Lofprijs en gebed van de knecht van Izaäk om bevestiging in het vinden van de juiste vrouw voor zijn heer.

Genesis 25:21: Izaäks gebed voor zijn onvruchtbare vrouw, waarop God Zich laat verbidden.

Exodus 8:30, 10:18: Mozes’ gebed om oordeel over Egypte.

Deuteronomium 9:20: Mozes’ voorbede voor Aäron

Deuteronomium 9:26: Mozes’ voorbede voor het hele volk.

1 Samuël 1:10: Hanna’s gebed om een zoon.

2 Koningen 4:33: Elisa’s gebed voor een gestorven jongen.

2 Koningen 6:17, 18 en 20: Elisa’s gebed om onderscheiding, oordeel voor de vijanden en openen van hun ogen waar zij zich bevonden.

2 Koningen 19:15: (zie ook 2 Kronieken 32:20 en Jesaja 37:14-20): Hizkia’s gebed voor bescherming tegen de belegering van vijanden (de Assyriërs).

2 Koningen 20:2: (zie ook 2 Kronieken 32:24): Gebed van Hizkia in dodelijke ziekte.

Ezra 10:1: Gebed van Ezra en schuldbelijdenis.

Nehemia 1:4- 11: Gebed van Nehemia voor Jerusalem.

Nehemia 2:4: ‘Schietgebed’ van Nehemia terwijl hij de koning een belangrijk verzoek doet.

Jesaja 62:6,7, 63:7 – 64:11 voorbidders en Jesja’s gebed voor Israel

Daniël 6:11: Daniëls gebed en lofprijs van de Heer als gewoonte drie keer per dag.

Jona 2:1: Schuldbelijdenis en smeking van Jona binnen de vis.

 NIEUWE TESTAMENT

Matteüs 26:39: Gebed van Jezus om de wil van de Vader voor zijn eigen wil te stellen in Getsemané.

Markus 1:35: Jezus’ gebed in de nacht in gemeenschap met God.

Johannes 17: Gebed van de Zoon tot de Vader voor de zijnen.

Handelingen 1:14: Volharden in gebed van de discipelen na de hemelvaart.

Handelingen 2:42: Het volharden in de gebeden van de eerste gemeente.

Handelingen 4:23: Gebed om vrijmoedigheid door de eerste gelovigen vanwege tegenstand.

Handelingen 6:4: De apostelen blijven bij het gebed.

Handelingen 9:40: Petrus’ gebed voor een gestorven vrouw.

1 Korintiërs 7:5: Gebed in het huwelijk tijdens seksuele onthouding.

Efeziërs 1:15-23: Gebed om inzicht in de geestelijke rijkdom  in Christus .

Efeziërs 3:14-21: Gebed om kracht en liefde zodat Christus het centrum wordt van het hart.

Efeziërs 6:11- 18: Geestelijke wapenrusting en gebed voor de bediening  van Paulus.

Filippenzen 1:4: Paulus’ voorbede voor de gemeente. In 1:9 specifiek om overvloedige liefde in helder inzicht en alle fijngevoeligheid.

Filippenzen 4:6: Oproep om alles in gebed bij de Heer te brengen.

Kolossenzen 4:2: Oproep om waakzaam te zijn in het gebed en om te danken (zie ook 2:7).

Kolossenzen 4:12: Epafras’ strijden in gebed voor de gemeente van Kolosse.

1 Tessalonicenzen 5:17: Oproep om zonder ophouden te bidden.

1 Timoteüs 2:1- 5: Oproep tot gebed voor alle mensen, koningen en hooggeplaatsten.

1 Petrus 3:7: Belemmeringen voor het gebed.

3 Johannes 1:2: Persoonlijk gebed voor iemands welzijn.

Samengesteld door DJ Jansen, Stichting ECHO