Gedragscode Echo Youth United

Intro

Het werk van Stichting Echo en Youth United (Echo YU), is gefundeerd op diepgewortelde waarden en principes. Deze gedragscode is gebaseerd op het uitgangspunt dat alle betrokkenen (potentieel) aanstootgevend gedrag vermijden en actief bijdragen aan het bevorderen van een veilige en liefdevolle omgeving voor alle betrokkenen.

De Gedragscode is 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar van toepassing.

Alle werknemers en andere vertegenwoordigers die bij onze activiteiten betrokken zijn moeten deze gedragscode met verklaring ondertekenen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij leven als discipelen van Jezus Christus voor Gods aangezicht en dat zij daarom te allen tijde aanspreekbaar zijn vanuit Bijbelse principes. De gedragsregels zijn gebaseerd op deze principes.

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers van Echo – Youth United (Echo YU):

1. Elke medewerker draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Medewerkers spreken elkaar aan – in liefde – als ze zien dat teamleden zich hier, bewust of onbewust, niet aan houden. Zij melden het bij de coördinator of een vertrouwenspersoon als dit niet wordt nageleefd.

2. De medewerker onthoudt zich ervan anderen te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast, zowel op fysiek en seksueel als emotioneel gebied. Je houdt je verre van seksueel- of (ander) grensoverschrijdend gedrag.

3. De medewerker gaat betrouwbaar en integer om met wat in vertrouwen wordt gedeeld. Wanneer dit helpend of gewenst is voor de betrokkene(n) kan advies of hulp gevraagd worden aan je coördinator of een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

4. De medewerker gaat zorgvuldig om met het verschil in functionele en privé relaties en maakt geen misbruik van de afhankelijkheid of kwetsbaarheid van degenen die aan zijn leiding of zorg zijn toevertrouwd.

5. De medewerker gaat zorgvuldig om met personen van het andere geslacht. Er worden geen 1-op-1 en diepgaande emotionele of geestelijke gesprekken gevoerd met deelnemers van de activiteiten van een ander geslacht. Er wordt voorkomen om alleen met een deelnemer van het andere geslacht in een afgesloten ruimte zonder doorzichtige ramen te zijn. Medewerkers geven het zo snel mogelijk aan, bij hun coördinatoren of een vertrouwenspersoon, als er gevoelens ontstaan voor een deelnemer of (vermoeden van) gevoelens vanuit een deelnemer richting de medeweker. Er zal samen worden gezocht naar de meest wijze vervolgstappen.

6. De medewerker dient zich er bewust van te zijn dat hij uit hoofde van zijn functie bij Echo YU handelt en dus de goede naam van Echo -YU hoog dient te doen. Hij dient er daarom te allen tijde voor te zorgen dat zijn uitspraken en handelingen in lijn zijn met de missie, visie en overtuiging van Echo YU. De medewerker doet geen dingen die het aanzien van Echo YU kunnen schaden. Kritiek maakt men bespreekbaar bij de juiste personen binnen de organisatie. Dit geldt ook nadat de medewerker zijn functie bij Echo YU heeft beëindigd.

7. De medewerker gaat respectvol en verantwoord om met eigendommen van Echo YU en beschikbaar gestelde faciliteiten en middelen.

8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met zijn/haar coördinator of een vertrouwenspersoon.

De medewerker ondertekent deze overeenkomst en gaat er akkoord mee dat de samenwerking van de organisatie met de medewerker per direct kan worden opgezegd wanneer bovenstaande gedragsregels niet (voldoende) worden nageleefd.