Kerken, gemeenten of individuele christenen kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij het Echowerk: door gebed, praktisch en/of financieel.

BIDDEN

Gebed voor de activiteiten en voor de medewerkers van stichting Echo is van wezenlijk belang. Via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en gebedspunten. De Echofoon verschijnt enkele malen per jaar en wordt u gratis toegezonden als u zich hiervoor aanmeldt. Dat kan via info@stichtingecho.nl . Ook de medewerkers van de stichting hebben hun persoonlijke nieuwsbrief die zij u kunnen toesturen. Deze zijn aan te vragen via het emailadres die vermeld staat achter hun naam.

HELPEN

U kunt zich  als vrijwilliger opgeven om met een bepaalde tak van werk mee te helpen. Informeert u eens naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld bij het woonwagenwerk, de gezamenlijke evangelisatieactiviteiten of het jongerenwerk van Youth United. Ook voor klus- en schoonmaakwerk kunnen we altijd praktische mensen gebruiken. De afspraken over tijd en inzet zijn per werksoort verschillend. Mail of bel ons voor meer informatie.

GEVEN

Giften aan stichting Echo of werkers zijn aftrekbaar voor de belasting. Bij uw gift kunt u de bestemming vermelden.

Rekeningen voor het werk:

Giften (algemeen of met omschrijving), betalingen etc.                         
Stichting ECHO,  NL84 INGB 0002 8307 14

Voor het jongerenwerk:
Stichting ECHO – Youth United, NL31 INGB 0000 8309 46

Rekening voor het werk van de werkers:

Stichting ECHO Inz. LEVI- FONDS, NL70 INGB 0001 0712 89
Graag de volgende omschrijving gebruiken:
– coördinatie BUZZ (Pieter den Admirant) 
– coördinatie YU      (Lennart van der Vegt) 
– onderwijs               (Hans Alblas)  

Stichting ECHO is ANBI geregistreerd onder nr: 007364301

LEGAAT geven aan Stichting ECHO

Een legaat is een document waarin staat dat een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaalde persoon wordt nagelaten. Met andere woorden, u kunt nu iemand een legaat geven waarin staat wat/ welk bedrag uw iemand wil nalaten. De ontvanger heet een legataris. Volgens Wikipedia bestond een legaat al in het Romeinse recht. In de middeleeuwen werd het in Europa vaak toegepast om bezittingen per legaat aan de kerk te schenken. Tegenwoordig worden legaten vaak gebruikt om schenkingen aan goede doelen te doen. Wist u dat u Stichting Echo ook een legaat kunt geven? Hierin staat omschreven wat u Stichting Echo wilt nalaten en/of welk bedrag u Stichting Echo wilt nalaten. Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen bieden wij de mogelijkheid dat één van onze bestuursleden dit persoonlijk bij u komt toelichten.