Verkorte jaarrekening 2012 – 2014

 

Stichting Echo

Verkorte balans Stichting Echo 31-12-2014
AKTIVA
2012 2013 2014
Grond 26.356       26.356       26.356
Gebouw + Verbouwing 35.545       35.545       35.545
Inventaris 38.705       38.705       38.705
Boekentafel
The Buzz 25.000       25.000       25.000
ACTIVA 125.606      125.606      125.606
LIQUIDE MIDDELEN 22.263       17.600       18.700
TOTAAL ACTIVA 147.869      143.206      144.306
PASSIVA
2012 2013 2014
Eigen Vermogen 141.715      141.342      136.752
Exploitatie resultaat -373         4.590-            775
EIGEN VERMOGEN 141.341      136.752      137.527
LENINGEN 1.361         1.361         1.361
REKENING COURANT 5.166         5.093         5.418
TOTAAL PASSIVA 147.869 143.206 144.306
Verkorte Staat van Ontvangsten en Uitgaven Stichting Echo 31-12-2014
2012 2013 2014
Beginstand Kas/Bank/Giro 19.117 22.262 17.600
Ontvangsten/uitgaven
Gebouwgebonden kosten 11.874 7.707 6.616
Kantoor kosten 5.526 5.501 7.910
Verhuur opbrengst woning en zalen -8.231 -11.560 -10.652
Expl kst – verhuuropbr 9.169 1.649 3.874
Ontvangen giften renovatie en parkeerplaats
Grondaankoop
Speciale projecten centrum 0 0 0
Kosten jeugdwerk 14.005 19.811 32.611
Opbrengsten jeugdwerk -16.602 -14.331 -34.057
Vrijwillgersvergoeding 2.730 4.950 5.700
Kosten Dolfinarium project
Opbrengsten Dolfinarium project
Kosten Biddinghuizen 3.345 5.780
Opbrengsten Biddinghuizen -4.294 -7.493
Kosten boekentafel 814 491 543
Opbrengsten boekentafel -15 -240 -140
Kosten overige aktiviteiten 4.832 4.701 4.396
Opbrengsten overige aktiviteiten -8.254 -7.680 -7.569
Aktiviteiten -2.489 6.753 -229
Ontvangen giften voor het werk -6.808 -3.913 -4.420
Ontvangen giften van vriendenkringen voor medewerkers -36.958 -25.873 -30.580
Afgedragen giften van vriendenkringen aan medewerkers 33.940 26.046 30.255
Giften -9.826 -3.740 -4.745
Eindstand Kas/Bank/Giro 22.262 17.600 18.700

 

 Terug naar onze ANBI-info