Activiteiten

Creatieve manieren en vormen voor Gebedsbijeenkomsten

 

VORMEN  VAN BIDDEN
Trio gebed: In groepjes van drie samen bidden voor de dingen die je op het hart hebt.

Duo gebed: In tweetallen uiteen gaan en je vertelt aan elkaar waar je die week graag gebed voor wil hebben. Zo bid je voor elkaar.

Koreaans bidden: allemaal tegelijk hardop bidden, gewoon door elkaar heen.

Conversatiegebed: In groepjes van uiterlijk vier personen samen net zo lang bidden over een onderwerp wat iemand aandraagt tot je voelt dat het van verschillende kanten is doorgebeden. Je luistert goed naar elkaar, je bidt korte gebeden, vult elkaar aan en bidt dus voor slechts één onderwerp tegelijk. Daarna neem je een volgend onderwerp en bidt dat helemaal uit etc.

Groepsgebed: Zittend in de kring bid je samen voor een onderwerp wat iemand aandraagt. Iedereen die wil kan er iets over bidden.

De bijbel bidden: je bidt samen 1 of 2 de gebeden uit de bijbel bijv. van Mozes, Jabez, Nehemia, Daniel, Jona, Paulus, Hiskia, Jesaja  enz.

Gebedswandeling: Iedereen loopt door het vertrek of door de wijk en bidt hardop, voor een aantal situaties of instellingen die je onderweg tegen komt . Ga twee aan twee.

Gebedsmuren: maak verschillende “muren” in de zaal : muur van aanbidding (  Woorden als heilig, trouw, liefdevol, almachtig etc- eigen schappen van God) – Muur van belofte: ( beloften uit de Bijbel er op) – muur van vragen met gestapelde stenen ( pen en papier om gebed op te schrijven en tussen stenen te doen of met post-it op stenen) – stilte muur ( van overdenking )- klaagmuur ( waar voor zieken  en noden gebeden kan worden)

Vastengebed: Sla een maaltijd over en bid tijden dat uur voor noden om je heen of voor bepaalde onderwerpen die je samen hebt afgesproken.

Whatsapp gebed: Vorm met een groep christenen een whatsapp groep en bid voor onderwerpen die jullie elkaar aanreiken. Je kunt ook samen wat thema selecteren.

Het hand gebed: Gebruik je hand als richtlijn voor je gebed. Duim voor aanbidding en dank aan God, , wijsvinger voor familie en vrienden, middelvinger voor mensen leidinggevende posities, ringvinger voor mensen die God nog niet kennen en pink voor je zelf. Andere indeling mag natuurlijk ook.

CREATIEVE MANIEREN BIJ…

AANBIDDING

Teksten bidden: Teksten: Samen bijbelteksten opzeggen en zo God lofprijzen en aanbidden.

Stilte: Ps 65: 2 ( NBG) neem een paar minuten om stil te zijn en Gods aanwezigheid en persoon tot je door te laten dringen. Je kunt ook eerst een bijbelgedeelte lezen dat gaat over wie God is.

– muzikale aanbidding, tijdens een lied of muziek die mensen meeneemt naar God

DANKEN – Popcorngebed: korte gebeden van maximaal één regel waarin je God prijst, looft voor wie Hij is en wat Hij doet. Door middel van zijn naam of eigenschap enz. Je hebt misschien wel tien dingen om God voor te prijzen, maar het is de bedoeling dat je net als popcorn in de pan om de beurt ‘springt’. Bovenstaande kun je doen om Hem te danken.

 

SCHULDBELIJDENIS
Stil gebed: Dit kun je gebruiken om je hart op God te richten, om vergeving te vragen, om schuld te belijden, om los te komen van je reis of thuis enz.

Kruisgebed: maak een aantal kleine kruisen en deel die uit in de zaal, ieder die het kruis in handen krijgt kan een kort gebed bidden om  vergeving te vragen voor zonden en tekortkomingen in je leven.

VOORBEDE
– Gebedstour: In de zaal hangen op verschillende plekken lijsten met voorbede-onderwerpen. De bidders kunnen daar langs lopen en bij het papier even staan bidden om vervolgens verder te lopen naar een volgend informatie blad enz.

Lichtgebed: Je bidt voor iets of iemand, bijvoorbeeld een zieke, je steekt een waxinelichtje aan en zet dat zo in een kring of op een tafel.

Kringen gebed: Laat de mensen in kringen zitten of staan. Je begint van buiten: voor de wereld bidden, en gaat zo naar binnen: voor je land, je stad/dorp, je gemeente, en uiteindelijk voor elkaar.

Activiteitengebed of beroepen gebed: De bidders staan in een kring en om de beurt komen er personen in de kring staan, bijv. vier mensen die een activiteit vertegenwoordigen b.v. een ouderling, een kinderwerker, een zangleider, een commissielid, waar dan voor gebeden wordt en voor de bijbehorende doelgroep. Daarna wordt deze persoon gezegend. Het zelfde kan ook met beroepen.

Gebedsdoos: In groepjes van vier bid je voor de onderwerpen die wekelijks in de gebedsdoos achterin de kerk gestopt zijn, door de gemeenteleden. Je bidt elk briefje goed door, vult elkaar aan enz.

Youtube gebed: luister via Youtube naar het lied van Remko Hakkert: gebed voor mijn kinderen. Vraag welke zinnen raken je? Bidt daarna voor je kinderen en kleinkinderen en voor jeugd in je plaats

TIP: Kaartje, mailje, Als je voor mensen bid bv B&W, de scholen, instellingen, zendelingen, andere mensen, kan het heel goed zijn om een kaartje te schrijven of mailtje te sturen. Maak te voren de kaartjes klaar met de naam en het adres en laat mensen er iets op schrijven na hun gebed en stuur de kaartjes op.

 

ZENDING/ MISSIE
Wereld, land of stadsgebed: Je neemt een land of wereldkaart en legt dat op een tafel in het midden van de kring. Iedereen gaat er om heen staan en noemt een land (spreekt een kort gebed evt. uit voor dat land of voor die stad) en steekt een kaars aan.

Onze Vader in andere talen: Het onze vader is er in 1200 talen Kies paar talen van mensen in je stad ( bv Turks, Farsi of Arabisch) of van een land waar je speciaal voor wilt bidden en laat die gebeden hardop voorlezen. Toon ook wat beelden van mensen uit dat land of van die taal groep.

Bidden met stenen: Heb een wereldkaart en leg stenen neer met de namen van landen er op, waar christenen vervolgd worden. Letterlijk en figuurlijk zijn deze christenen het mikpunt. Na het gebed leg je de steen op het land waar voor gebeden is.

 

ZEGENEN
– Zegengebed
: Bidders vormen weer een kring, vragen toestemming een rechterhand op de schouder van de buurman/vrouw te leggen en elkaar tegelijk te zegenen. Dat kan ook door een lied te zingen bijv. “Vrede van God”.

 

Opmerking: een aantal van de bovenstaande ideeën is overgenomen uit onderstaande bronnen.

 

AANBEVOLEN BOEKEN EN SITES OVER CREATIEF GEBED:

Boeken:
De kerk op de knieën, Jeremy Jennings, een praktische handleiding voor dynamisch gebed, Alpha, 1999. ISBN: 90-77565-05-1

Handboek voor gebed, J Minderhoud, veel informatie tips en ideeën over gebed.    ISBN-13: 9789023928652 – Geloof, gebed en tieners, div. schrijvers YFC, over gebed voor tieners en 31 creatieve vormen    ISBN: 9789462285798

Sites:
Creatief kinderwerk heeft ook een gedeelte over creatieve vormen en illustraties voor gebed, speciaal voor kinderen: www.creatiefkinderwerk.nl/creatief-gebed

– Op Pinterest staat een hele pagina met Illustraties, uitleg  en ideeën over gebed, (in het Engels)   https://nl.pinterest.com/elaynewerges/prayer-stations-and-creative-prayer

 

 

Bijbelgedeelten over gebed

BIJBELTEKSTEN OVER GEBED

gebedharderwijk2

 

 

 

 

 

De basis voor gebed is Gods Woord en beloften.
Om te gebruiken in de gebedsgroep

OUDE TESTAMENT

Genesis 18:23-33: Abrahams voorbede voor Sodom

Genesis 20:17: Abrahams gebed om genezing voor Abimeleks vrouw en slavinnen.

Genesis 24:12-15: Gebed om hele specifieke leiding in het vinden van een vrouw voor Izaäk.

Genesis 24:48-49: Lofprijs en gebed van de knecht van Izaäk om bevestiging in het vinden van de juiste vrouw voor zijn heer.

Genesis 25:21: Izaäks gebed voor zijn onvruchtbare vrouw, waarop God Zich laat verbidden.

Exodus 8:30, 10:18: Mozes’ gebed om oordeel over Egypte.

Deuteronomium 9:20: Mozes’ voorbede voor Aäron

Deuteronomium 9:26: Mozes’ voorbede voor het hele volk.

1 Samuël 1:10: Hanna’s gebed om een zoon.

2 Koningen 4:33: Elisa’s gebed voor een gestorven jongen.

2 Koningen 6:17, 18 en 20: Elisa’s gebed om onderscheiding, oordeel voor de vijanden en openen van hun ogen waar zij zich bevonden.

2 Koningen 19:15: (zie ook 2 Kronieken 32:20 en Jesaja 37:14-20): Hizkia’s gebed voor bescherming tegen de belegering van vijanden (de Assyriërs).

2 Koningen 20:2: (zie ook 2 Kronieken 32:24): Gebed van Hizkia in dodelijke ziekte.

Ezra 10:1: Gebed van Ezra en schuldbelijdenis.

Nehemia 1:4- 11: Gebed van Nehemia voor Jerusalem.

Nehemia 2:4: ‘Schietgebed’ van Nehemia terwijl hij de koning een belangrijk verzoek doet.

Jesaja 62:6,7, 63:7 – 64:11 voorbidders en Jesja’s gebed voor Israel

Daniël 6:11: Daniëls gebed en lofprijs van de Heer als gewoonte drie keer per dag.

Jona 2:1: Schuldbelijdenis en smeking van Jona binnen de vis.

 NIEUWE TESTAMENT

Matteüs 26:39: Gebed van Jezus om de wil van de Vader voor zijn eigen wil te stellen in Getsemané.

Markus 1:35: Jezus’ gebed in de nacht in gemeenschap met God.

Johannes 17: Gebed van de Zoon tot de Vader voor de zijnen.

Handelingen 1:14: Volharden in gebed van de discipelen na de hemelvaart.

Handelingen 2:42: Het volharden in de gebeden van de eerste gemeente.

Handelingen 4:23: Gebed om vrijmoedigheid door de eerste gelovigen vanwege tegenstand.

Handelingen 6:4: De apostelen blijven bij het gebed.

Handelingen 9:40: Petrus’ gebed voor een gestorven vrouw.

1 Korintiërs 7:5: Gebed in het huwelijk tijdens seksuele onthouding.

Efeziërs 1:15-23: Gebed om inzicht in de geestelijke rijkdom  in Christus .

Efeziërs 3:14-21: Gebed om kracht en liefde zodat Christus het centrum wordt van het hart.

Efeziërs 6:11- 18: Geestelijke wapenrusting en gebed voor de bediening  van Paulus.

Filippenzen 1:4: Paulus’ voorbede voor de gemeente. In 1:9 specifiek om overvloedige liefde in helder inzicht en alle fijngevoeligheid.

Filippenzen 4:6: Oproep om alles in gebed bij de Heer te brengen.

Kolossenzen 4:2: Oproep om waakzaam te zijn in het gebed en om te danken (zie ook 2:7).

Kolossenzen 4:12: Epafras’ strijden in gebed voor de gemeente van Kolosse.

1 Tessalonicenzen 5:17: Oproep om zonder ophouden te bidden.

1 Timoteüs 2:1- 5: Oproep tot gebed voor alle mensen, koningen en hooggeplaatsten.

1 Petrus 3:7: Belemmeringen voor het gebed.

3 Johannes 1:2: Persoonlijk gebed voor iemands welzijn.                         Door DJ Jansen, Stg ECHO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs

BOUWSTENEN BIJBELSCHOOL… geeft je geloof handen en voeten

De cursus wordt aangeboden door Stichting Echo en heeft een interkerkelijk karakter. De lessen worden verzorgd door Hans Alblas, tevens coördinator en contactpersoon. Hans Alblas is spreker, Bijbelleraar en geestelijk begeleider (www.omnicus.nl). Predikanten uit diverse kerken, waaronder Johan het Lam en Jouke Telgenhof, nemen ook enkele lessen voor hun rekening.
Op D.V. woensdag 12 september, 19:30 uur, is er een informatieavond voor belangstellenden. De cursusavonden zijn vanaf 26 september om de 14 dagen. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Echocentrum, Melis Stokelaan 91A in Harderwijk.
Voor meer informatie zie www.ewv.nl of www.stichtingecho.nl.
Voor vragen en/of opgave: hansalblas@omnicus.nl of tel. 06-40527657.

Zie ook de folder van de BBS:   FOLDER BBS

KILA

Een lach van binnen en van buiten

KiLa staat voor Kinderlach. Verschillende mensen uit Harderwijk hadden gezamenlijk het verlangen om ook kinderen van allochtone achtergrond  in Harderwijk te laten weten hoeveel God van ze houdt en dat ze heel waardevol zijn. Daarom hebben ze KILA georganiseerd, wat nu al weer voor het 7e jaar is geweest. Door middel van sport en spelmiddagen creëerden we op praktische wijze een kinderlach van buiten. God raakt de harten van de kinderen aan. Hij verlangt ernaar dat de kinderen weten wie Hij is voor ze. Hij creëert een lach van binnen. 

KILA 2017

De zomer lijkt voorbij gevolgen. In juli hadden we hele goede KILA dagen met zo’n 40 tot 100 kinderen bij de Goeman Borgesiuslaan
We hadden prachtig weer en geweldig team van medewerkers.
We hebben de kinderen Gods liefde mogen laten zien, door sport, spel en creatieve activiteiten. zie de foto’s.
We hebben afgesloten met een halal BBQ met ca 150 kinderen en veel ouders.

kila2014-a  kila2014-b  kila2014-c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag KILA 2013

 

Verslag KILA 2012

 

Verslag KILA 2011

 

 

Biddinghuizen

Evangelische Gemeente Biddinghuizen (EGB)

 

EGB Logo

Na ruim 6 jaar Alpha-cursus, bidstonden en div andere activiteiten is het EGB in samenwerking met Evangelische Kerk De Pijler gestart met samenkomsten in Biddinghuizen.

Deze samenkomsten vinden plaats in Het Koetshuis op elke zondag van de maand, behalve de eerste zondag, aanvang  10:30uur.
Bij deze samenkomsten is iedereen welkom.
Voor uitwisseling, onderwijs en hulp komen we ook bij elkaar in twee  huisgroepen/kringen op zondag en dinsdagavond.
Verder is er geregeld een avond voor gebed en voorbede

In het najaar van 2018 hopen we weer te starten met een Alphacursus  nu in een interkerkelijke opzet. Zie link hieronder

Kijk voor meer informatie op de website van de Alpha In Biddinghuizen:
http://www.alphabiddinghuizen.nl

www.egbsite.nl

 

 

 

 

 

 

 

Op deze site is het ook mogelijk om u te abonneren op de nieuwsbrief van de EGB.

 

biddinghuizen

Gebed Harderw., Hierden

St. Echo organiseert, coördineert en ondersteunt jaarlijks verschillende gebedsactiviteiten. Daarnaast heeft st. Echo een overzicht van gebedsgroepen die in Harderwijk samenkomen. Jaarlijks wordt er voor deze groepen een bemoedigings- en toerustingsavond georganiseerd. Lees verder

Woonwagenwerk

In de regio rond Harderwijk wonen honderden woonwagenbewoners. Op een 15-tal kampjes maar ook in huizen tussen burgers. Al meer dan 25 jaar zijn er interkerkelijke activiteiten onder de woonwagenbewoners. De Echo Woonwagen werkgroep onderhoudt de contacten met de verschillende kampjes. In de  werkgroep zitten mensen uit  verschillende kerken in de regio.

Activiteiten

Behalve dat mensen op de kampjes in Nijkerk, Putten, Ermelo en Harderwijk en andere plaatsen bezocht worden zijn er een aantal activiteiten in of vanuit het Echocentrum:

1.Kerst en Paasvieringen
Een vijftigtal vrouwen uit de regio komt voor een creatieve en gevarieerde viering bij elkaar. Ook de gezelligheid en de ontmoeting met  elkaar spelen een grote rol.
In de week voor Kerst of Pasen worden deze avonden gehouden. 

Klik hier voor foto’s van de paasviering

2.  Alphacursus op wielen!
12 boeiende avonden met een maaltijd, een onderwerp en gelegenheid voor ieders vragen rond geloven, God en de Bijbel. Bij voldoende belangstelling wordt jaarlijks in september een informatieavond gehouden waar u vrijblijvend kunt kennismaken met de inhoud en de opzet van de Alpha-avonden. Daarna zal op 10 donderdagavonden  om de 14 dagen een nieuwe Alpha voor woonwagenbewoners gegeven worden. Die avonden beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Meer info over de Alpha-cursus vindt u op deze site.

 

 

Interessante links

www.woonwagenzending.nl:            over het werk van God op de kampjes in Nederland

www.hulp-roemeense-zigeuners.nl  over hulp aan zigeuners in moeilijke omstandigheden

Uitleenservice

Stichting Echo heeft in de loop der jaren een grote collectie lesmaterialen voor kinderen opgebouwd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed Bijbels onderricht krijgen. Daarom is ons materiaal beschikbaar voor zondagsscholen, kinderbijbelclubs en basisscholen. Lees verder

Messias & Moslims

Cursus Insjallah start op dond. in februari 2018 in Harderwijk

 


Deze cursus wordt deze winter op nieuw gegeven in de Open Hof in Harderwijk.
De cursus wordt gegeven door de ervaren medewerkers van Stg. Evangelie en moslims uit Amersfoort. De cursus bestaat uit 6 avonden, Kosten voor 6 avonden: €60 pp en echtparen €95,- incl. cursusmap + brochures
De exacte start datum in februari is nog niet bekend.

De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het ‘als God het wil’. In de praktijk is het vaak een manier om op een indirecte manier te zeggen dat je er zelf eigenlijk niet veel zin in hebt of je er niet voor zal inspannen, maar insjallah, als God het wil gebeurt het misschien toch.
Als kerk kunnen we niet als een struisvogel onze kop in het zand steken nu moslims zo in het middelpunt van belangstelling staan. God vraagt ons om gehoorzaam te zijn en het Evangelie van zijn genade aan hen bekend te maken. Dat is niet altijd eenvoudig. We moeten ons gehoorzaam laten leiden en volharden als het tegenzit, net als een kameel door de woestijn. Met voldoende bagage, ‘levend water’: weten wat we op grond van Gods Woord moslims te zeggen hebben als we hen ontmoeten.

In deze cursus gaat het om de vragen:

-Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan?

-Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims?

-Wat heeft het evangelie moslims te zeggen?

-Heeft missionair werk onder moslims zin?

-Hoe kom ik in contact en hoe deel ik iets van het Evangelie?

Voor wie is de cursus?
De cursus is gericht op ‘gewone’ gemeenteleden en veronderstelt geen voorkennis van de islam. Wel gaan we  er vanuit dat de cursisten zich geroepen weten om in woord en daad Gods getuige te zijn. Samen willen we ontdekken wat dat betekent voor onze ontmoeting met moslims.

Wat is de visie achter de cursus?
Onze visie is: bouwen aan respect met passie voor waarheid. We willen bouwen aan een respectvolle omgang met moslims, omdat God van ons vraagt om onze naaste lief te hebben, zoals Hijzelf de wereld liefheeft. We doen dat met passie voor de waarheid die God ons in Jezus Christus heeft geopenbaard. God zoekt mensen.

Aanmelding vooraf noodzakelijk via: Evangelie & moslims in Amersfoort: www.evangelie-moslims.nl

 

 

Werkgroep Messias en Moslims

Naar aanleiding van een eerdere cursus is er een plaatselijke  E&M werkgroep van start gegaan.  De werkgroep is interkerkelijk en heeft tot doel om
– te bidden voor onze moslimstadsgenoten en hun noden
– kerken en christenen te informeren en stimuleren tot vriendschappelijke relaties met
stadsgenoten van allochtone achtergrond
– allochtone stadsgenoten te helpen een meer bijbels beeld te krijgen van christenen en het christendom.

De werkgroep komt maandelijks bij elkaar voor gebed en uitwisseling.Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op via deze website of via het telefoonnummer van stichting Echo: 0341-419207

Koffieochtend Nunspeet

Al meer  dan 20  jaar ondersteunt Stichting Echo de maandelijkse koffieochtend in Nunspeet.

Het doel van de koffieochtend is christenvrouwen op te bouwen en te bemoedigen in hun geloof. Daarnaast willen we ook voor alle vrouwen getuigen dat het persoonlijk kennen van Jezus als Redder en Heer een rijkdom is die het leven richting en inhoud geeft.

 

Plaats, tijd en programma

De Koffieochtend wordt gewoonlijk gehouden op de derde dinsdag van de maand.

De ochtenden beginnen om 9.15 uur en duren tot 11.15 uur.

Vanaf 9.00 uur  tot 9.15 kan er koffie gedronken worden en is er tijd voor ontmoeting.

Plaats van samenkomen is de Sionskerk, Treubstraat 101, Nunspeet.

sionskerk

 

 

 

 DATA  SEIZOEN  2018/2019
 Dinsdag  Spreekster  Onderwerp
16 oktober  Willemien Hilberink  Genade geneest
20 november  Marianne Grandia  Dansen in de regen
18 december  Kerst  Kerst
15 januari  Wycliff Bijbelvertalers  Bijbelvertaling
19 februari  Anneke Kempers  Diaconesse, Stiltelezing
19 maart  Lennart vdr Vegt  Youth United
                         

 

 

 

 

 

 

 

Kinderoppas is mogelijk na tel. overleg: 0341-258745

 Werkgroep

De werkgroepleden  die de Koffieochtenden organiseren komen uit verschillende kerken:

Vanuit stichting Echo ondersteunt Gittan van der Vegt de werkgroep, tel. 0341-417317.

Alpha-cursus

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis. Iets voor jou?  Lees verder

Youth United

Youth United is de jongerentak van Stichting Echo. Het doel van Youth United is om jongeren in Harderwijk en omgeving te helpen hun bestemming te vinden, dus te ontdekken waar ze voor leven.

Stichting Echo is al jaren actief op middelbare scholen in de regio Harderwijk. Met Youth United heeft dit werk een eigen structuur en continuïteit gekregen. Lees verder

Heeft u een vraag over de ActiviteitenStel ons een vraag...